Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Haku 12.1.2020 saakka: Työnohjaajakoulutus 60 op

Tulosta

ma 9.9.2019 - 12.1.2020
Tutkimuksissa työnohjauksen vaikuttavuus on tunnistettu erityisesti kolmella alueella: työnohjaus parantaa ohjattavan henkilön työn laatua, vahvistaa ja selkiyttää ohjattavan ammatti-identiteettiä sekä kehittää kokonaisten työyhteisöjen toimintaa. Lisäksi työnohjauksella on muitakin myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa mm. työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä, helpottaa koettua työuupumusta ja samalla toiminnan laatu parantuu niin sisäisillä kuin ulkoisillakin mittareilla arvioituna. Edellä mainittujen ohella työnohjaajakoulutus antaa erittäin hyvin välineitä esimiestyön tueksi.

Työnohjaus on oppimisprosessi, joka muodostuu säännöllisistä tapaamisista koulutetun työnohjaajan kanssa. Ohjattava määrittelee itse työnohjauksen tarpeensa ja asettaa tavoitteet yhteiselle työskentelylle. Työnohjauksessa ohjattava tarkastelee työtään, työtapojaan ja työstä nousevia ajatuksia ja tunteita. Työnohjauksen avulla ohjattavalla on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omaa työrooliaan ja löytää voimavaroja työn tekemiseen ja kehittämiseen. Lisäksi työnohjaus tukee esimiestehtävissä toimivia johtamisen eri teemoissa.

Työnohjaajakoulutus on rakennettu Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisesti käsittäen teoreettista opetusta, harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä, tutkivaa oppimista, työnohjaajana toimimista sekä yksilöille että ryhmille ja koulutustyönohjausta.

KOHDERYHMÄ
Opinnot on tarkoitettu mm. kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään kahden vuoden (mielellään kuitenkin yli viiden vuoden) työkokemus soveltuvalta alalta.

TAVOITTEET
* Opiskelijalle muodostuu laaja tietoperusta työnohjauksesta ja työnohjaajana toimimisesta, joka syntyy erityisesti työnohjauksen taustateorioihin perehtymällä.
* Opiskelijalle kehittyy työnohjaajana tarvittavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, jotka syntyvät koulutettujen työnohjaajien opastuksella pitkäaikaisen ja intensiivisen harjoittelun ja omakohtaisten työnohjauskokemusten kautta.
* Opiskelijalle kertyy työnohjauksessa tarvittavia käsitteellisiä, asenteellisia ja ajatuksellisia valmiuksia, jotka syntyvät oppimisyhteisössä reflektiivisten keskustelujen ja oman toiminnan arvioinnin kautta

SISÄLTÖ JA RAKENNE
Opinnot ovat laajuudeltaan 60 op. Lisäksi opintoihin kuuluu opiskelijoiden ohjattua etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua, jotka molemmat sisältävät sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.
Opinnot jakautuvat kolmeen opintojaksoon, jotka etenevät osin rinnakkain:

1. Työnohjaajan ammatillinen identiteetti 20 op
2. Työnohjaajan viitekehykset 20 op
3. Työnohjaajana toimiminen 20 op

Työnohjaajan ammatillinen identiteetti -jaksossa opiskelijat orientoituvat koulutuksen sisältöihin ja menetelmiin sekä erilaisten työskentelymuotojen itsenäiseen käynnistämiseen. Jakson puitteissa opiskelija harjaantuu myös toimimaan asiantuntijana erilaisissa työnohjauksellisissa kysymyksissä ja kehittää valmiuksiaan arvioida omaa työnohjauksellista osaamistaan. Moduulin alun keskeinen tehtävä on ryhmäytymisen ja prosessioppimisen käynnistäminen sekä opintojen ohjaus. Opintojakson edetessä ja opiskelijan valmiuksien kasvaessa jakson pääpaino siirtyy työelämälähtöisen kehittämistehtävän työstämiseen. Kehittämistehtävää pohjustetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja sen käytännön toteutus alkaa viimeistään toisen opiskeluvuoden alussa. Opiskelija sopii itsenäisesti kehittämistehtävän toteutuksesta yhteistyöstä kiinnostuneen yhteisön kanssa.

Työnohjaajan viitekehykset -opintojaksossa rakennetaan poikkitieteellistä tietoperustaa työnohjauskäytännöille. Jaksossa perehdytään työnohjausta ja sen lähialoja käsittelevään kirjallisuuteen ja muihin tiedonlähteisiin. Työnohjauksen taustateoriat, viitekehykset ja käytännön toteutus kulkevat tiiviisti ja prosessinomaisesti nivoutuen toisiinsa koko koulutuksen ajan. Moduulin keskeisiä teemoja ovat mm. työyhteisöilmiöt, johtaminen ja esimiestyö, hyvinvointi elämässä ja erityisesti työssä, työssäjaksaminen ja ryhmädynamiikka.

Työnohjaajana toimiminen -opintojaksossa opiskelijat osallistuvat eri rooleissa työnohjausprosesseihin, jotka kestävät opintojen puitteissa puolestatoista kahteen vuoteen. Näin opiskelijat syventävät oman kokemuksensa kautta teoreettista ymmärrystään työnohjauksesta. Opiskelijat myös harjaantuvat käytännön toiminnassa ja saavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta kokeneemmilta työnohjaajilta rakentumassa olevalle osaamiselleen ja ammatilliselle identiteetilleen.

Läpi opintojen jatkuvassa ja koulutusmaksuun sisältyvässä koulutustyönohjauksessa opiskelijat kokoontuvat säännöllisesti työnohjausistuntoihin, joissa keskitytään opiskelijan omaan toimintaan työnohjaajana.

Alustavat lähipäivät (n. 2 pvää/kk, muutokset mahdollisia)

Vuosi 2020:
30.-31.3.
27.-28.4.
25.-26.5.
21.-22.9.
12.-13.10.
23.-24.11.

Vuosi 2021:
18.-19.1.
22.-23.3.
19.4.
17.-18.5.
20.-21.9.
18.-19.10.
22.-23.11.

Vuosi 2022:
24.-25.1.
+ neljä päivää, jotka ilm. myöhemmin.

KOULUTTAJAT
* Kari Rajaniemi, Psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, mielenterveystyön lehtori
* Hanna Hannukainen, KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori
*Arja Ruisniemi, YTT, työnohjaaja, lehtori

Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia työnohjaajakouluttajia.

HAKEMINEN
Koulutukseen hakeudutaan erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa oheisesta linkistä:
http://elomake.samk.fi/lomakkeet/9252/lomakkeet.html
Haku päättyy su 12.1.2020.

Hakemusten ja liitteiden perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, joka pidetään to 30.1.2020. Valinnassa huomioidaan hakijoiden työkokemus, omat kirjalliset perustelut ja haastattelutilanne.

HINTA
7068 euroa (5700 euroa + alv 24 %) Opiskelumaksun voi maksaa erissä.

PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Kari Rajaniemi, p. 044 710 3495

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät asiat:
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, p. 044 710 3042

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000