Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Tulosta

to 13.9.2018 - 17.5.2019
Tapahtumapaikka: Pori

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä edistävässä tai ennaltaehkäisevässä toiminnassa tai hoidossa ja kuntoutuksessa.

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn osaamista että monialaisen yhteistyön osaamista.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea ovat olleet mukana osaamisalueiden määrittelyssä. Tästä toteutuksesta vastaavat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

TAVOITTEET
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:

1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen.
- Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
- Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
- Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
- Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
- Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
- Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
- Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
- Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
- Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
- Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
- Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
- Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
- Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
- Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
- Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
- Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
- Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
- Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen.
- Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
- Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
- Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
- Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
- Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
- Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6) Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen
- Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
- Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
- Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
- Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
- Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. 30 opintopistettä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella, täydentyvällä portfoliolla, joka toteutuksesta riippuen sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtäväksi antoja ja muita mahdollisia tehtäviä. Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja, niin että opintojaksojen suoritukset arvioidaan ja näin saadaan osaamisen kehittymisestä jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa itselleen jatkuvaa palautetta omasta kehittymisestään.

LÄHIOPETUSPÄIVÄT
13.-14.9., 4.-5.10., 8.-9.11., 13.-14.12.2018
17.-18.1., 14.-15.2., 14.-15.3., 11.-12.4., 16.-17.5.2019
Paikka on SAMK, Satakunnankatu 23, Pori.

HINTA
1000 e/osallistuja (ALV 0%), laskutus kahdessa erässä

HAKEMINEN
KOulutukseen haku on päättynyt ja valinnoista on ilmoitettu hakijoille.

VALINTAPERUSTEET
Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

VALINNASTA ILMOITTAMINEN
Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 21.5.2018. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 4.6.2018 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

LISÄTIEDOT
Tapio Myllymaa
lehtori
tapio.myllymaa@samk.fi
p. 044 710 3737

Johanna Kares-Koskinen
koulutussuunnittelija
johanna.kares-koskinen@samk.fi
p. 044 710 3011

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000